top of page

KVKK AYDINLATMA METNİ

masoz.net sitemize girerek çerez kullanımımızı kabul etmiş ve KVKK Aydınlatma metnimizi onaylamış sayılırsınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA MEKTUBU

 

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle veri sorumlusu sıfatını haiz olan GlobalAds OÜ tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. 

 

1. Veri Sorumlusu ve Kimliği

 

Veri sorumlusu, merkezi "Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 3. korrus, Viru väljak 2, 10111 Estonia" adresinde bulunan ve Estonya yasalarına uygun olarak faaliyet gösteren GlobalAds OÜ'dür ("Veri Sorumlusu").

 

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci ile bağlı bulunduğu şirketlerin ortak veri havuzu oluşturma amaçları kapsamında; başta bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

Veri Sorumlusu'nun bünyesinde bulunan departmanların çeşitli süreçleri kapsamında, sizlere ait farklı veri kategorileri ve buna bağlı olarak kişisel verileri, bu süreçlerin yerine getirilebilmesi adına işlenebilecektir. Bunlar:

 

 • Platforma giriş yapılması süreci kapsamında; kimlik bilgileri kategorisindeki ad, soyad, T.C. Kimlik no. ve iletişim bilgileri kategorisindeki e-posta, adres ve lokasyon bilgileri,

 • Platformda kayıtlı kişilerin listesinin oluşturulması süreci kapsamında; kimlik bilgileri kategorisindeki ad, soyad ve T.C. Kimlik no bilgileri,

 • Sözleşmelerin düzenlenmesi/imzalanması süreci kapsamında; kimlik bilgileri kategorisindeki ad ve soyad bilgileri ve iletişim bilgileri kategorisindeki e-posta, adres ve lokasyon bilgileri,

 • Ödeme süreçlerinin yerine getirilmesi kapsamında; finans bilgileri kategorisindeki banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri ve diğer ödeme bilgileri.

  

Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamak ve aktarmak dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler ile Veri Sorumlusu'nun iç kuralları çerçevesinde ve Veri Sorumlusu'nun operasyonlarının gerektirdiği düzeyde, online sistem aracılığıyla "Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 3. korrus, Viru väljak 2, 10111 Estonia" adresinde bulunan merkez şirket ile diğer grup şirketler bünyesinde erişimi olan diğer birimlere KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

 

Yukarıda sayılanların haricinde kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.

 

5. İlgili Kişinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak hello@globalads.ee adresine veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

 

İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ilgili kişinin KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarına ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.

 

İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.

bottom of page